Gabinet Psychoterapii Poznawczo - Behawioralnej

Mgr Anna Zdanowicz

„Atrakcyjność terapii poznawczo – behawioralnej (cognitive – behavioral therapy – CBT) w dużym stopniu wynika z jej intuicyjnej prostoty, z odwoływania się do empirycznych skutków leczenia oraz z jej użyteczności klinicznej.”

Reinecke M.A., Clark D.A.


mgr Anna Zdanowicz    |    Licencjonowany terapeuta poznawczo - behawioralny    |    Certyfikat PTTPB nr 451    |    Psychotraumatolog    |    tel. +48 696 916 017

Psychoterapia Białystok

Nazywam się Anna Zdanowicz. Z pierwszego wykształcenia jestem psychologiem, absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (obecnie SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny) oraz pedagogiem (ukończyłam pedagogikę kulturoznawczą na Uniwersytecie w Białymstoku).

Swoją wiedzę w zakresie psychoterapii poznawczo – behawioralnej zdobywałam pod czujnym okiem pionierek tego nurtu w Polsce, współzałożycielek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej – dr Ewy Pragłowskiej i dr Agnieszki Popiel, nna czteroletnich, dwustopniowych studiach podyplomowych realizowanych przez SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie. W 2016 roku uzyskałam certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej ( nr certyfikatu 451 ). Moje mentorki to osoby o najdłuższym w naszym kraju doświadczeniu w praktyce i nauczaniu psychoterapii poznawczo – behawioralnej, stąd mam pewność, że wiedza, którą mi przekazały, jest najwyższej jakości. W 2016 roku uzyskałam certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej ( nr certyfikatu 451 ).

W lipcu 2021 roku ukończyłam studia podyplomowe na kierunku Psychotraumatologia, realizowane przez SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, pod kierownictwem dr hab. prof. Elżbiety Zdankiewicz-Ścigały. Studia obejmowały 310 godzin zajęć (głównie praktycznych) w zakresie diagnozy różnicowej zaburzeń po stresie traumatycznym u dorosłych, które mogą pojawić się w następstwie zdarzeń o charakterze losowym (katastrofy naturalne, zdarzenia komunikacyjne, powodzie) oraz spowodowanych udziałem innych ludzi (przemoc psychiczna i fizyczna, gwałt). Nabyłam umiejętności prowadzenia wczesnej interwencji po traumatycznych zdarzeniach oraz terapii skoncentrowanej na traumie dorosłych ofiar. Tym samym zostałam specjalistą psychotraumatologiem. Wcześniej (2014 r.) ukończyłam I stopień Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie realizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia.

Obecnie pracuję jako psycholog i psychoterapeuta w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz Poradni Psychologicznej Lege Artis Poradnie Specjalistyczne i Rehabilitacja w Białymstoku. Od listopada 2020 r. podjęłam nowe wyzwania zawodowe w obszarze szeroko pojętej pomocy, jako Zastępca Podlaskiego Wojewódzkiego Komendanta OHP. Wcześniej byłam zatrudniona w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, jako psycholog w specjalności opieka psychologiczna i psychoedukacja. Do moich zadań należało tam udzielanie pomocy psychologicznej policjantom i pracownikom Policji w sytuacjach kryzysowych, prowadzenie psychoterapii, a także psychoedukacji.

Ponadto stale poszerzam swoje kompetencje poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju kursach i szkoleniach doskonalących warsztat psychologów i psychoterapeutów. Odbyłam liczne szkolenia zawodowe w metodach takich jak terapia schematów, która jest wysoce skuteczna w leczeniu zaburzeń osobowości. W swojej pracy dużo czerpię z trzeciej fali CBT, czyli właśnie terapii schematów (ST), terapii opartej na akceptacji i zaangażowaniu (ACT), terapii dialektyczno – behawioralnej (DBT).

Moim konikiem jest praca z traumą w szerokim ujęciu, czyli prowadzenie terapii osób po trudnych przejściach, które odczuwają skutki tych raniących doświadczeń (psychologiczne, somatyczne), mimo upływu czasu. Jako traumę rozumiem zdarzenia zagrażające życiu, ale również wszelkiego rodzaju tzw. traumy rozwojowe (doświadczanie przemocy fizycznej, psychicznej w dzieciństwie, dorastanie w niesprzyjającym środowisku, obecność alkoholu, innych nałogów lub ciężkich chorób w otoczeniu).

anna zdanowicz - psychoterapeuta bialystok

„Psychologia to moja pasja, dlatego w pracę ze swoimi klientami wkładam całe serce!”

Licencjonowany terapeuta poznawczo - behawioralny mgr Anna Zdanowicz,
Certyfikat PTTPB nr 451Gabinet Psychoterapii Poznawczo - Behawioralnej w Białymstoku
Psycholog Białystok, Psychoterapeuta Białystok

Wykształcenie

 • 2021 2020
  Psychotraumatologia

  Uczelnia: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie
  Roczne studia podyplomowe pod kierownictwem dr hab. Prof. Elżbiety Zdankiewicz – Ścigały, zakończone egzaminem końcowym i prezentacją przypadku prowadzonej terapii.

 • 2016
  Egzamin certyfikacyjny PTTPB

  Uzyskanie certyfikatu psychoterapeuty poznawczo – behawioralnego nr 451 Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej

 • 2016 2012
  Psychoterapia Poznawczo - Behawioralna

  Uczelnia: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie
  Czteroletnie, dwustopniowe studia podyplomowe pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej, zakończone uzyskaniem certyfikatu PTTPB nr 451 oraz dyplomu ukończenia studiów podyplomowych.

 • 2008 2005
  Studia Wyższe Magisterskie

  Uczelnia: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
  Kierunek: psychologia
  Tytuł zawodowy: magister
  Praca magisterska pod kierunkiem dr Michała Ziarko: „Poziom obciążenia stresem i sposoby radzenia sobie z nim u policjantów służb kryminalnej i prewencji”

 • 2004 2003
  Podyplomowe Studium Menedżerskie Uczelnia

  Uczelnia: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomiczny

 • 2003 1998
  Studia Wyższe Magisterskie

  Uczelnia: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii
  Kierunek: pedagogika kulturoznawcza
  Tytuł zawodowy: magister
  Praca magisterska w Zakładzie Psychologii Ogólnej i Klinicznej pod kierunkiem dr hab. prof. UwB Stanisława Zabielskiego „Przeżywanie niepłodności przez kobiety”

Kursy oraz szkolenia

 • 2021
  udział w 20 – godzinnym szkoleniu „Leczenie traumy w terapii poznawczo – behawioralnej i terapii schematu”, realizowanym przez Centrum Psychoterapii Integralnej w Poznaniu
 • 2019
  odbycie 20 – godzinnego szkolenia: „Poznawczo – behawioralna terapia zaburzenia osobowości Borderline wg A. Freemana”, prowadzonego przez mgr Annę Ćwiklińską, w nODN Poza Schematami w Warszawie.
 • 2019
  odbycie 15 – godzinnego szkolenia: „Metodologia pracy z pacjentami z osobowością psychopatyczną w paradygmacie poznawczo – behawioralnym” organizowanym przez Centrum Terapii Poznawczej i Schematu Inter Ego w Warszawie.
 • 2018
  Udział w 18 – godzinnym warsztacie „Schema therapy: working with the Healthy adult, advanced imagery with rescripting and overcoming pitfalls” prowadzonym przez Michiela van Vreeswijka (organizacja Ośrodek Terapii Poznawczej i Schematu Cogito w Warszawie).
 • 2018
  Udział w 17 – godzinnym warsztacie „Złość i przemoc” w Akademii Myśli i Emocji w Warszawie.
 • 2018
  Udział w 17 – godzinnym warsztacie „Podstawowe techniki w Dialektycznej Terapii Behawioralnej” w Akademii Myśli i Emocji w Warszawie.
 • 2018
  Odbycie 20 – godzinnego szkolenia „Techniki wyobrażeniowe. Rozwiązywanie problemów i zaawansowane interwencje”, pprowadzonego przez mgr Jędrzeja Kosewskiego w Centrum CBT w Warszawie
 • 2017
  Udział w szkoleniu prowadzonym przez prof. Andrew Kuczmierczyka „Ból przewlekły w psychoterapii” w Akademii Myśli i Emocji w Warszawie
 • 2017
  Wzięcie udziału w 20-godzinnym szkoleniu „Terapia Schematu zaburzeń osobowości z wiązki C" prowadzonym przez mgr Małgorzatę Bielak w Ośrodku Terapii Poznawczej Cogito w Warszawie
 • 2017
  Uczestniczenie w 40 - godzinnym szkoleniu „Terapia Schematu – podstawy. Leczenie osobowości borderline i narcystycznej" prowadzonym przez mgr Małgorzatę Bielak w Ośrodku Terapii Poznawczej Cogito w Warszawie
 • 2016
  Wzięcie udziału w 40-godzinnym Treningu interpersonalnym w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie
 • 2016
  Odbycie szkolenia „Wykorzystanie Dialogu Motywującego w pracy z dorosłym klientem, ze szczególnym uwzględnieniem krótkiej interwencji". Prowadzący dr Tomasz Głowik.
 • 2016
  Wzięcie udziału w szkoleniu „Diagnoza ryzyka suicydalnego w populacji osób dorosłych". Prowadząca mgr Małgorzata Łuba.
 • 2015
  Odbycie 25-godzinnego szkolenia z zakresu teorii i praktyki prowadzenia mediacji pt. „Mediacje jako alternatywna metoda rozwiązywania sporów i konfliktów w Policji" zrealizowanego przez Merkert Mediacje.
 • 2014
  Uczestniczenie w „Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” (I stopień) realizowanym przez Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia
 • 2014
  Odbycie szkolenia dla psychologów „Podstawy Dialogu Motywującego w zakresie motywowania do zmiany zachowań” w Komendzie Głównej Policji
 • 2013
  Udział w szkoleniu „Interwencja kryzysowa – podstawy profesjonalnej praktyki” przeprowadzonym przez Grupę Interwencji Psychologicznej i Szkoleń ARCAN
 • 2013
  Udział w szkoleniu „Praca z osobami zagrożonymi samobójstwem” przeprowadzonym przez Grupę Interwencji Psychologicznej i Szkoleń ARCAN
 • 2013
  Udział w konferencji „Metody pracy z zaburzeniami nerwicowymi u pacjentów służb mundurowych” organizowanej przez Zespół Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych Szpitala MSW w Otwocku oraz Departament Zdrowia MSW.
 • 2013
  Udział w odprawie psychologów policyjnych, praca nad standaryzacją usług psychologicznych w Policji, w szczególności w zakresie opracowania algorytmu postępowania wobec uczestników misji powracających z działań poza granicami kraju oraz zasad współpracy z psychologów z zespołem negocjacyjnym w zakresie opieki psychologicznej.
 • 2012
  Udział w konferencji „Przyczyny powstawania zaburzeń czynnościowych – diagnozowanie, leczenie, metody terapii”, organizowanej przez Departament Zdrowia MSW oraz SPZOZ Szpital Specjalistyczny MSW w Jeleniej Górze
 • 2011
  Udział w szkoleniu „Pierwsza pomoc psychologiczna”, organizowanym przez CKP SWPS w Warszawie. Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w 25 - godzinnych warsztatach „Wprowadzenie do psychodramy” Zaświadczenie o nabyciu uprawnień pedagogicznych. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej

O terapii poznawczo - behawioralnej

Psychoterapia poznawczo-behawioralna jest jedną z najskuteczniejszych metod leczenia wielu zaburzeń psychicznych, w szczególności depresji i zaburzeń lękowych. Skuteczność terapii CBT w wielu rodzajach depresji jest porównywalna do efektów stosowania środków przeciwdepresyjnych.

Terapia ta przynosi wymierne korzyści w radzeniu sobie z takimi problemami jak:

 • Depresja
 • Choroba afektywna dwubiegunowa
 • Dystymia
 • Zaburzenia lękowe z napadami lęku (lęk paniczny)
 • Zaburzenia lękowe w postaci fobii (agorafobia, fobie społeczne, fobie proste)
 • Zaburzenie lękowe uogólnione
 • Zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne (nerwica natręctw)
 • Reakcje na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne
 • Zaburzenia występujące pod postacią somatyczną
 • Zespół Stresu Pourazowego
 • Zaburzenia odżywiania
 • Zaburzenia osobowości
 • Schizofrenia
 • Uzależnienia
 • Przeżywanie kryzysu psychologicznego
 • Inne problemy natury psychicznej

Psychoterapia Białystok
Psychoterapia poznawczo – behawioralna
bazuje na założeniu, że to jak postrzegamy siebie, świat i innych, ma istotny wpływ na nasze samopoczucie, a także powoduje pojawienie się pewnych zachowań. Uczestniczenie w tej terapii pomaga zmienić sposób myślenia oraz konkretne zachowania na bardziej przystosowawcze, dzięki czemu rośnie komfort życia. Skupia się ona na trudnościach dokuczających „tu i teraz” , poszukuje skutecznego rozwiązania problemów wywołujących cierpienie. Niezwykle istotny jest fakt, że techniki stosowane w terapii poznawczo – behawioralnej są narzędziem, z których klient może skutecznie korzystać w swoim dalszym życiu, po zakończeniu terapii.

Biofeedback

Biofeedback jest to metoda służąca wypracowaniu umiejętności kontrolowania procesów zachodzących w organizmie. Została ona opracowana w laboratoriach NASA, z myślą o astronautach, ale obecnie znalazła znacznie szersze zastosowanie i stała się dostępna znacznie większemu gronu odbiorców.

Biofeedback HRV (heart rate variability) uczy synchronizowania oddechu i pracy serca oraz kontrolowania rytmiczności i stabilności hemodynamiki serca. W stanie napięcia, stresu, serce pracuje w zupełnie innym rytmie niż w stanie rozluźnienia czy skupienia na zadaniu. Urządzenie do biofeedbacku za pomocą czujnika (klipsa przyczepianego do ucha lub palca) zbiera dane o pracy organizmu użytkownika. Podczas sesji treningowej program, na podstawie analizy zebranych informacji, ułatwia użytkownikowi wprowadzenie się w pożądany stan (relaksu, koncentracji). Od myśli i emocji gracza zależy tocząca się na ekranie gra. Dzięki temu użytkownik uczy się w jaki sposób myśli wpływają na ciało i w jaki sposób można świadomie wpływać na siebie, w celu uzyskania poczucia spokoju i wewnętrznej równowagi.

biofeedback - psychoterapia bialystok
© thebiofeedback.com
biofeedback komputer - psychoterapia bialystok
© thebiofeedback.com

System zawiera gry uczące:

 • Efektywnego radzenia sobie ze stresem,
 • Szybkiego wchodzenia w stan relaksu i rozluźnienia,
 • Koncentracji uwagi,
 • Pozbywania się dręczących myśli,
 • Lepszej kontroli myśli i emocji.

Sesje terapeutyczne z wykorzystaniem biofeedbacku przynoszą szczególne korzyści osobom:

 • Z zaburzeniami lękowymi,
 • Zaburzeniami nastroju,
 • Mającym problemy z kontrolą emocji,
 • Doświadczającym przewlekłego stresu,
 • Przeciążonym zadaniami i obowiązkami,
 • Mającym trudności z koncentracją uwagi.
biofeedback software - psychoterapia bialystok
© thebiofeedback.com

Efekty treningów widoczne są już po kilku sesjach z wykorzystaniem urządzenia.

Oferta

gabinet - psycholog bialystok
gabinet - psychoterapeuta bialystok
 • Jeśli od jakiegoś czasu stale odczuwasz smutek, brakuje Ci entuzjazmu, czujesz się zniechęcony, a to, co dawniej sprawiało radość, stało się obojętne...
 • Jeśli zauważasz duże wahania swojego nastroju, niemające uzasadnienia w wydarzeniach z Twojego życia...
 • Jeśli w pewnych sytuacjach odczuwasz tak duży lęk, że zaczynasz ich unikać...
 • Jeśli mimo osiąganych sukcesów wciąż wydaje Ci się, że to co robisz jest niewiele warte...
 • Jeśli w Twoim życiu zaszły duże zmiany, a Ty masz problem z przystosowaniem się do tych zmian....
 • Jeśli często zamartwiasz się tym, co może się wydarzyć w bliższej czy dalszej przyszłości...
 • Jeśli miewasz powracające, natrętne myśli lub czujesz przymus wykonywania pewnych czynności, wbrew Twojej woli...
 • Jeśli miewasz napady objadania się… Albo przeciwnie – czujesz ciągłą niechęć do jedzenia i brak apetytu...
 • Jeśli masz problemy w relacjach z ludźmi…

Psycholog w Białymstoku - mgr Anna Zdanowicz - nie bądź z tym sam! Przyjdź i daj sobie pomóc - psychoterapeuta Białystok

Cennik

Porada psychologiczna 150 50 min
Wstępna konsultacja przed podjęciem psychoterapii 150 50 min
Psychoterapia 150 50 min

Kontakt

Adres

Gabinet Psychoterapii Poznawczo - Behawioralnej

Z racji specyfiki wykonywanej pracy nie odbieram telefonów, kiedy jestem w trakcie rozmowy z klientem. Wiedz jednak, że Twój telefon jest dla mnie ważny i na pewno oddzwonię w najszybszym możliwym czasie.

© 2014 Gabinet Psychoterapii Poznawczo - Behawioralnej