Gabinet Psychoterapii Poznawczo - Behawioralnej

Mgr Anna Zdanowicz

„Atrakcyjność terapii poznawczo – behawioralnej (cognitive – behavioral therapy – CBT) w dużym stopniu wynika z jej intuicyjnej prostoty, z odwoływania się do empirycznych skutków leczenia oraz z jej użyteczności klinicznej.”

Reinecke M.A., Clark D.A.


mgr Anna Zdanowicz    |    Licencjonowany terapeuta poznawczo - behawioralny    |    Certyfikat PTTPB nr 451    |    tel. +48 696 916 017

Psychoterapia Białystok

Jestem psychologiem, absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (obecnie SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny) oraz pedagogiem (ukończyłam pedagogikę kulturoznawczą na Uniwersytecie w Białymstoku).

Pracuję jako psycholog i psychoterapeuta w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz Poradni Psychologicznej NZOZ Lege Artis w Białymstoku. Wcześniej byłam zatrudniona w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, jako psycholog w specjalności opieka psychologiczna i psychoedukacja. Do moich zadań należało tam udzielanie pomocy psychologicznej policjantom i pracownikom Policji w sytuacjach kryzysowych, prowadzenie psychoterapii, a także psychoedukacji.

Swoją wiedzę w zakresie psychoterapii poznawczo – behawioralnej zdobywałam pod czujnym okiem pionierek tego nurtu w Polsce, współzałożycielek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej – dr Ewy Pragłowskiej i dr Agnieszki Popiel, na czteroletnich studiach podyplomowych realizowanych przez SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie. W 2016 roku uzyskałam certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej ( nr certyfikatu 451 ). Moje mentorki to osoby o najdłuższym w naszym kraju doświadczeniu w praktyce i nauczaniu psychoterapii poznawczo – behawioralnej, stąd mam pewność, że wiedza, którą mi przekazały, jest najwyższej jakości.

Ponadto stale poszerzam swoje kompetencje poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju kursach i szkoleniach doskonalących warsztat psychologów i psychoterapeutów. W ostatnim czasie odbyłam przeszkolenie w zakresie prowadzenia Terapii Schematów, która jest wysoce skuteczna w leczeniu zaburzeń osobowości.

anna zdanowicz - psychoterapeuta bialystok

„Psychologia to moja pasja, dlatego w pracę ze swoimi klientami wkładam całe serce!”

Licencjonowany terapeuta poznawczo - behawioralny mgr Anna Zdanowicz,
Certyfikat PTTPB nr 451Gabinet Psychoterapii Poznawczo - Behawioralnej w Białymstoku
Psycholog Białystok, Psychoterapeuta Białystok

Wykształcenie

 • 2016 2012
  Psychoterapia Poznawczo - Behawioralna

  Uczelnia: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie
  Czteroletnie, dwustopniowe studia podyplomowe pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej, zakończone uzyskaniem certyfikatu PTTPB nr 451 oraz dyplomu ukończenia studiów podyplomowych.

 • 2008 2005
  Studia Wyższe Magisterskie

  Uczelnia: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
  Kierunek: psychologia
  Tytuł zawodowy: magister
  Praca magisterska pod kierunkiem dr Michała Ziarko: „Poziom obciążenia stresem i sposoby radzenia sobie z nim u policjantów służb kryminalnej i prewencji”

 • 2004 2003
  Podyplomowe Studium Menedżerskie Uczelnia

  Uczelnia: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Ekonomiczny

 • 2003 1998
  Studia Wyższe Magisterskie

  Uczelnia: Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii
  Kierunek: pedagogika kulturoznawcza
  Tytuł zawodowy: magister
  Praca magisterska w Zakładzie Psychologii Ogólnej i Klinicznej pod kierunkiem dr hab. prof. UwB Stanisława Zabielskiego „Przeżywanie niepłodności przez kobiety”

Kursy oraz szkolenia

 • 2019
  odbycie 20 – godzinnego szkolenia: „Poznawczo – behawioralna terapia zaburzenia osobowości Borderline wg A. Freemana”, prowadzonego przez mgr Annę Ćwiklińską, w nODN Poza Schematami w Warszawie.
 • 2019
  odbycie 15 – godzinnego szkolenia: „Metodologia pracy z pacjentami z osobowością psychopatyczną w paradygmacie poznawczo – behawioralnym” organizowanym przez Centrum Terapii Poznawczej i Schematu Inter Ego w Warszawie.
 • 2018
  Udział w 18 – godzinnym warsztacie „Schema therapy: working with the Healthy adult, advanced imagery with rescripting and overcoming pitfalls” prowadzonym przez Michiela van Vreeswijka (organizacja Ośrodek Terapii Poznawczej i Schematu Cogito w Warszawie).
 • 2018
  Udział w 17 – godzinnym warsztacie „Złość i przemoc” w Akademii Myśli i Emocji w Warszawie.
 • 2018
  Udział w 17 – godzinnym warsztacie „Podstawowe techniki w Dialektycznej Terapii Behawioralnej” w Akademii Myśli i Emocji w Warszawie.
 • 2018
  Odbycie 20 – godzinnego szkolenia „Techniki wyobrażeniowe. Rozwiązywanie problemów i zaawansowane interwencje”, pprowadzonego przez mgr Jędrzeja Kosewskiego w Centrum CBT w Warszawie
 • 2017
  Udział w szkoleniu prowadzonym przez prof. Andrew Kuczmierczyka „Ból przewlekły w psychoterapii” w Akademii Myśli i Emocji w Warszawie
 • 2017
  Wzięcie udziału w 20-godzinnym szkoleniu „Terapia Schematu zaburzeń osobowości z wiązki C" prowadzonym przez mgr Małgorzatę Bielak w Ośrodku Terapii Poznawczej Cogito w Warszawie
 • 2017
  Uczestniczenie w 40 - godzinnym szkoleniu „Terapia Schematu – podstawy. Leczenie osobowości borderline i narcystycznej" prowadzonym przez mgr Małgorzatę Bielak w Ośrodku Terapii Poznawczej Cogito w Warszawie
 • 2016
  Wzięcie udziału w 40-godzinnym Treningu interpersonalnym w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie
 • 2016
  Odbycie szkolenia „Wykorzystanie Dialogu Motywującego w pracy z dorosłym klientem, ze szczególnym uwzględnieniem krótkiej interwencji". Prowadzący dr Tomasz Głowik.
 • 2016
  Wzięcie udziału w szkoleniu „Diagnoza ryzyka suicydalnego w populacji osób dorosłych". Prowadząca mgr Małgorzata Łuba.
 • 2015
  Odbycie 25-godzinnego szkolenia z zakresu teorii i praktyki prowadzenia mediacji pt. „Mediacje jako alternatywna metoda rozwiązywania sporów i konfliktów w Policji" zrealizowanego przez Merkert Mediacje.
 • 2014
  Uczestniczenie w „Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” (I stopień) realizowanym przez Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia
 • 2014
  Odbycie szkolenia dla psychologów „Podstawy Dialogu Motywującego w zakresie motywowania do zmiany zachowań” w Komendzie Głównej Policji
 • 2013
  Udział w szkoleniu „Interwencja kryzysowa – podstawy profesjonalnej praktyki” przeprowadzonym przez Grupę Interwencji Psychologicznej i Szkoleń ARCAN
 • 2013
  Udział w szkoleniu „Praca z osobami zagrożonymi samobójstwem” przeprowadzonym przez Grupę Interwencji Psychologicznej i Szkoleń ARCAN
 • 2013
  Udział w konferencji „Metody pracy z zaburzeniami nerwicowymi u pacjentów służb mundurowych” organizowanej przez Zespół Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych Szpitala MSW w Otwocku oraz Departament Zdrowia MSW.
 • 2013
  Udział w odprawie psychologów policyjnych, praca nad standaryzacją usług psychologicznych w Policji, w szczególności w zakresie opracowania algorytmu postępowania wobec uczestników misji powracających z działań poza granicami kraju oraz zasad współpracy z psychologów z zespołem negocjacyjnym w zakresie opieki psychologicznej.
 • 2012
  Udział w konferencji „Przyczyny powstawania zaburzeń czynnościowych – diagnozowanie, leczenie, metody terapii”, organizowanej przez Departament Zdrowia MSW oraz SPZOZ Szpital Specjalistyczny MSW w Jeleniej Górze
 • 2011
  Udział w szkoleniu „Pierwsza pomoc psychologiczna”, organizowanym przez CKP SWPS w Warszawie. Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w 25 - godzinnych warsztatach „Wprowadzenie do psychodramy” Zaświadczenie o nabyciu uprawnień pedagogicznych. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej

O terapii poznawczo - behawioralnej

Psychoterapia poznawczo-behawioralna jest jedną z najskuteczniejszych metod leczenia wielu zaburzeń psychicznych, w szczególności depresji i zaburzeń lękowych. Skuteczność terapii CBT w wielu rodzajach depresji jest porównywalna do efektów stosowania środków przeciwdepresyjnych.

Terapia ta przynosi wymierne korzyści w radzeniu sobie z takimi problemami jak:

 • Depresja
 • Choroba afektywna dwubiegunowa
 • Dystymia
 • Zaburzenia lękowe z napadami lęku (lęk paniczny)
 • Zaburzenia lękowe w postaci fobii (agorafobia, fobie społeczne, fobie proste)
 • Zaburzenie lękowe uogólnione
 • Zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne (nerwica natręctw)
 • Reakcje na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne
 • Zaburzenia występujące pod postacią somatyczną
 • Zespół Stresu Pourazowego
 • Zaburzenia odżywiania
 • Zaburzenia osobowości
 • Schizofrenia
 • Uzależnienia
 • Przeżywanie kryzysu psychologicznego
 • Inne problemy natury psychicznej

Psychoterapia Białystok
Psychoterapia poznawczo – behawioralna
bazuje na założeniu, że to jak postrzegamy siebie, świat i innych, ma istotny wpływ na nasze samopoczucie, a także powoduje pojawienie się pewnych zachowań. Uczestniczenie w tej terapii pomaga zmienić sposób myślenia oraz konkretne zachowania na bardziej przystosowawcze, dzięki czemu rośnie komfort życia. Skupia się ona na trudnościach dokuczających „tu i teraz” , poszukuje skutecznego rozwiązania problemów wywołujących cierpienie. Niezwykle istotny jest fakt, że techniki stosowane w terapii poznawczo – behawioralnej są narzędziem, z których klient może skutecznie korzystać w swoim dalszym życiu, po zakończeniu terapii.

Biofeedback

Biofeedback jest to metoda służąca wypracowaniu umiejętności kontrolowania procesów zachodzących w organizmie. Została ona opracowana w laboratoriach NASA, z myślą o astronautach, ale obecnie znalazła znacznie szersze zastosowanie i stała się dostępna znacznie większemu gronu odbiorców.

Biofeedback HRV (heart rate variability) uczy synchronizowania oddechu i pracy serca oraz kontrolowania rytmiczności i stabilności hemodynamiki serca. W stanie napięcia, stresu, serce pracuje w zupełnie innym rytmie niż w stanie rozluźnienia czy skupienia na zadaniu. Urządzenie do biofeedbacku za pomocą czujnika (klipsa przyczepianego do ucha lub palca) zbiera dane o pracy organizmu użytkownika. Podczas sesji treningowej program, na podstawie analizy zebranych informacji, ułatwia użytkownikowi wprowadzenie się w pożądany stan (relaksu, koncentracji). Od myśli i emocji gracza zależy tocząca się na ekranie gra. Dzięki temu użytkownik uczy się w jaki sposób myśli wpływają na ciało i w jaki sposób można świadomie wpływać na siebie, w celu uzyskania poczucia spokoju i wewnętrznej równowagi.

biofeedback - psychoterapia bialystok
© thebiofeedback.com
biofeedback komputer - psychoterapia bialystok
© thebiofeedback.com

System zawiera gry uczące:

 • Efektywnego radzenia sobie ze stresem,
 • Szybkiego wchodzenia w stan relaksu i rozluźnienia,
 • Koncentracji uwagi,
 • Pozbywania się dręczących myśli,
 • Lepszej kontroli myśli i emocji.

Sesje terapeutyczne z wykorzystaniem biofeedbacku przynoszą szczególne korzyści osobom:

 • Z zaburzeniami lękowymi,
 • Zaburzeniami nastroju,
 • Mającym problemy z kontrolą emocji,
 • Doświadczającym przewlekłego stresu,
 • Przeciążonym zadaniami i obowiązkami,
 • Mającym trudności z koncentracją uwagi.
biofeedback software - psychoterapia bialystok
© thebiofeedback.com

Efekty treningów widoczne są już po kilku sesjach z wykorzystaniem urządzenia.

Oferta

gabinet - psycholog bialystok
gabinet - psychoterapeuta bialystok
 • Jeśli od jakiegoś czasu stale odczuwasz smutek, brakuje Ci entuzjazmu, czujesz się zniechęcony, a to, co dawniej sprawiało radość, stało się obojętne...
 • Jeśli zauważasz duże wahania swojego nastroju, niemające uzasadnienia w wydarzeniach z Twojego życia...
 • Jeśli w pewnych sytuacjach odczuwasz tak duży lęk, że zaczynasz ich unikać...
 • Jeśli mimo osiąganych sukcesów wciąż wydaje Ci się, że to co robisz jest niewiele warte...
 • Jeśli w Twoim życiu zaszły duże zmiany, a Ty masz problem z przystosowaniem się do tych zmian....
 • Jeśli często zamartwiasz się tym, co może się wydarzyć w bliższej czy dalszej przyszłości...
 • Jeśli miewasz powracające, natrętne myśli lub czujesz przymus wykonywania pewnych czynności, wbrew Twojej woli...
 • Jeśli miewasz napady objadania się… Albo przeciwnie – czujesz ciągłą niechęć do jedzenia i brak apetytu...
 • Jeśli masz problemy w relacjach z ludźmi…

Psycholog w Białymstoku - mgr Anna Zdanowicz - nie bądź z tym sam! Przyjdź i daj sobie pomóc - psychoterapeuta Białystok

Cennik

Sesja z urządzeniem biofeedback HRV 50 30 min
Porada psychologiczna 120 50 min
Wstępna konsultacja przed podjęciem psychoterapii 120 50 min
Psychoterapia 120 50 min

Kontakt

Adres

Gabinet Psychoterapii Poznawczo - Behawioralnej

Z racji specyfiki wykonywanej pracy nie odbieram telefonów, kiedy jestem w trakcie rozmowy z klientem. Wiedz jednak, że Twój telefon jest dla mnie ważny i na pewno oddzwonię w najszybszym możliwym czasie.

© 2014 Gabinet Psychoterapii Poznawczo - Behawioralnej